Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v ochraně přírody


Existující chráněná území, nebo přírodně cenné lokality je třeba účinně řídit tak, aby si zachovávaly svou biologickou rozmanitost, protože mnoho druhů živočichů a rostlin se vyskytuje pouze v určitém biotopu. Tradiční názory, že "příroda ví nejlépe" a že existuje "přírodní rovnováha", mohou vést k závěru, že biodiverzita se nejlépe rozvíjí bez lidských zásahů. Realita je často velmi odlišná. V našich podmínkách již prakticky neexistují území, jehož vývoj by nebyl ovlivněn činností člověka. Všechna existující chráněná území v České republice byla historicky spoluvytvářena člověkem a pro jejich dlouhodobé fungování jsou další lidské zásahy většinou nezbytné. V mnoho případech lidé pozměnili životní prostředí natolik, že zbývající druhy potřebují lidskou intervenci, aby vůbec přežily.

Druhová ochrana živočichů a rostlin se děje hlavně utvářením/udržováním jejich přirozeného prostředí.  V našich podmínkách je konečné stádium vývoje les, proto jsou ohrožené hlavně louky (obvykle v obtížných terénech), které byly dříve udržovány převážně pastvou (svahy a meze), v případně nedostatku píce i kosením (mokřady). Tyto území nejsou dnes zemědělsky využitelné a zarůstají agresivními a konkurenčně silnými druhy rostlin (třtina křovištní, ovsík vyvýšený apod.) a nálety dřevin. Proto stěžejní náplní společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti praktické ochrany přírody je nahrazení pastvy sečením ve vhodném období, abychom tak dali prostor vzácným konkurenčně neschopným květinám (na které jsou dále životně vázané různé druhy vzácných živočichů nebo jejich vývojových stádií) a následné stahování a likvidace biomasy z těchto území. Prvozásahy a zásahy na některých zanedbaných lokalitách zahrnují dále vyřezávání náletových dřevin.


K dalším činnostem v oblasti praktické ochrany přírody s ohledem na plány péče jednotlivých území dále patří:

  • kosení chráněných území včetně obtížných terénů (ruční, ručně vedená sekačka)
  • mulčování ploch včetně obtížných terénů
  • odstraňování nežádoucích a nepůvodních druhů rostlin, náletových dřevin, včetně metody chemické injektáže
  • prořezávky dřevin a jejich zpracování (štěpkování pro mulč a biomasu)
  • obnova odtokových stružek, budování a obnova tůní
  • výstavba a údržba značení chráněných území a naučných stezek
  • další práce dle potřeb zákazníka

V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti ochrany přírody kontaktujte: Bc. David Kucharič, DiS., tel.: 725 258 872, e-mail: david.kucharic@ekovysocina.cz


 

Ukázky z našich realizací

NAPIŠTE NÁM